اخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه

شرایط اخذ اجازه از دادگاه توسط دختر در دو صورت زیر فابل طرح است : الف-در صورت مضایقه و مخالفت پدر و جد پدری با ازدواج دختر بدون علت موجه

: 1-دختر به سن 13 سال تمام شمسی و پسر به سن 15 سال تمام شمسی رسیده باشد.

2-پدر ویا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند.

3-معرفی کامل مردی به دادگاه از قبیل شغل،تحصیلات،میزان دارایی و درآمد.

4-اعلام شرایط نکاح و مهر که بین طرفین مقرر شده.

5-دختر باکره باشد.

ب-در صورت وجود سه شرط زیر نیز دختر میتواند از دادگاه جهت ازدواج اجازه اخذ نماید

: 1-

پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد.

2-استیذان از آنها عادتأ ممکن نباشد.

3-دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد.