تقاضای طلاق زوجه و موارد آن

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد میتواند تقاضای طلاق نماید و پس از اثبات عسر و حرج در دادگاه، زوجه طلاق داده میشود. عسر و حرج زوجه عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زوجه مشکل باشد.

الف- مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست طلاق از دادگاه

: 1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل بمدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است،در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک،مجددأ به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه،طلاق انجام خواهد شد.

3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4-ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفأ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5-ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

6-سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود.

ب-عدم پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج:

در صورت استنکاف و یا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه.

ج-شرط ضمن عقد:

طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد،در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا....(شرط موجود در عقدنامه که به امضاء طرفین رسیده است) زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثباط تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

د-وکالت بلاعزل زوجه در طلاق:

زوجه میتواند با گرفتن وکالت بلاعزل در طلاق از شوهر با حق توکیل به غیر و با درج تمام حدود و اختیارات و شرایط لازمه،هر زمان که لازم باشد طلاق بگیرد که این نوع وکالت میتواند در سند ازدواج و یا در سند جداگانه ای در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.