انواع طلاق

طلاق یکی از طرق انحلال دائم میباشد خواه متقاضی طلاق زوج باشد و یا زوجه،طلاق بر دو قسم است.طلاف بائن و طلاق رجعی.

طلاق بائن

: در موارد زیر طلاق بائن خواهد بود

: 1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

2-طلاق زن یائسه.

3-طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

4-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید باشد.

طلاق خلع

: طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد،اعم از اینکه مال مزبور عین مهر و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات

: طلاق مبارات آنست که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

طلاق رجعی

: طلاقی است که در آن برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و این رجوع به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط به اینکه مقرون به رجوع باشد.

ثبت رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به رجوع نماید به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.