نصب قیم

برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:

1-برای صغاری که ولی خاص ندارند.

2-برای مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

مواظبت از شخص مولی علیه(شخص محتاج به قیم)و نمایندگی قانونی او در کلیه امور و حقوق مالی او با قیم است.محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون و توسط دادگاه به عمل آمده باشد.در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد،دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند.

لزوم اطلاع به دادستان جهت نصب و تعیین قیم

: اشخاص ذیل مکلفند مراتب اطلاع از وجود شخصی که محتاج به تعیین قیم است را به دادستان یا نماینده او اطلاع دهند:

1-هر یک از پدر یا مادر شخص محتاج به قیم.

2-همسر شخص محتاج به قیم.

3-خویشاوندانی که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند.

4-مأمورین کنسولی.

5-شهرداری،اداره آمار،ثبت احوال و مأمورین آنها.

6-دهبان.

7-بخشدار.

8-دادگاهها.

*دادستان:در مواردی که دادستان نیز از وجود شخصی که باید برای او قیم تعیین شود مطلع گردد،باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به دادگاه معرفی کند.