عزل قیم

در موارد زیر قیم عزل می گردد:

1-اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.

2-اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جرائم سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری،اختلاس،هتک ناموس،جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شود و به موجب آن حکم قطعی صادر گردد.

3-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

4-اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

5-اگر عدم لیاقت یا توانایی در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

6-هرگاه معلوم شود که قیم عمدأ و با سوء نیت، مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده که آن مال در صورت مزبور قید نشود.

7-در صورت وجود موجبات موجه،دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا نماید که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد و قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر شود.

8-هرگاه قیم در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد.

9-در صورتیکه قیم مجنون یا فاقد رشد گردد.

10-هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه بوده،شوهر نماید باید مراتب را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان اطلاع دهد در غیر این صورت دادستان می تواند تقاضای عزل او را بنماید.

11-محجور میتواند به دادستان وجود سبب عزل وکیل را اطلاع دهد،در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.