حق حبس زوجه و شرایط آن

طبق قانون مدنی،زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را در عقود معاوضی "حق حبس" می گویند.

شرایط اعمال حق حبس:

1-مهریه حال باشد،مهر میتواند کلأ یا جزئأ حال یا به وعده باشد. اگر مهر مؤجل باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب نماید و در این شرایط زوجه نمیتواند به حق حبس خود استناد کند.اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد،زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند چون به محض وقوع عقد نکاح،زوجه مالک مهر میشود.

2-زوجه قبل ازاخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نکرده باشد. چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه،با میل خود، از زوج تمکین خاص نماید،حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی را ندارد.