شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت انجام هر معامله ای شرایط اساسی نیاز است که بدون وجود حتی یکی از آنها معامله صحیح نبوده و حسب مورد باطل و یا غیرنافذ خواهد بود که این شرایط عبارتند از:

1-قصد طرفین و رضای آنها:قصد را میل و تصمیم، و رضایت را موافقت گویند.طرفین معامله و یا قرارداد می بایست جهت انجام معامله و یا انعقاد قرارداد،قصد انجام معامله و رضای آنرا داشته باشند و سکوت مالک ولو با حضور در مجلس انعقاد قرارداد،اجازه محسوب نمی شود.

2-اهلیت طرفین:اهلیت قابلیت برای دارا شدن حق،انجام تکلیف و استفاده از حقوقی که شخص بوسیله قانون دارا شده است می باشد و برای اینکه طرفین معامله اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند.

3-مورد معامله:مورد معامله،مال یا عملی است که طرفین معامله تعهد تسلیم یا ایفاء آنرا می نمایند لذا مورد معامله باید مالیت داشته باشد و دارای منفعت عقلائی مشروع بوده و مبهم نباشد.

جهت معامله:جهت معامله باید مشروع باشد اگرچه در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی در صورت تصریح باید جهت آن مشروع باشد والا معامله باطل است،لذا هرگاه معلوم شود معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.