محجورین

محجورین چه کسانی هستند؟اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1-صغار 2-اشخاص غیررشید 3-مجانین ......*غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد. معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خودنافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.