طلاق توافقی

چونکه در طلاق توافقی دعوا و نزاعی بین زوجین وجود ندارد،وقت رسیدگی تعیین نمی گردد و با ارجاع به شعبه دادگاه در ظرف مهلت یک روز پس از ارجاع به شعبه گواهی طلاق توافقی صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:اصل عقدنامه-اصل شناسنامه زوجین-گواهی عدم بارداری زوجه

موضوعات:طلاق حق مرد و نفقه،مهریه،اجرت المثل و دیگر حقوق مالی حق زوجه است لذا در طلاق توافقی اساسأ توافق می گردد راجع به این دو حق. از سویی مرد طلاق می دهد و از سوی دیگر زوجه در مورد پرداخت این حقوق با وی توافق مینماید. بنابر این در طلاق توافقی بحث برسر توافقات راجع به حقوق مالی زوجه است.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن طرفین می توانند به هریک از دفاتر اسناد رسمی که دارای دفتر طلاق است مراجعه و پس از انجام تشریفات طلاق از جمله اجرای صیغه طلاق در حضور دو مرد عادل نسبت به انجام طلاق اقدام نمایند.