خدمات پزشکی قانونی

مدارك مورد نياز جهت دريافت خدمات در مراكز پزشكي قانوني :

معاينات پزشكي براي مصدومين ناشي از نزاع، تصادف و حوادث كار:

نامه از مراجع قضايي يا انتظامي

- كارت شناسايي معتبر يا دو قطعه عكس تمام رخ

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينه بر بالين بيمار(معاينه خارج از سازمان) :

- نامه از مراجع قضايي

- دو قطعه عكس تمام رخ

- شناسنامه و تصوير از صفحه اول آن

- كروكي محل معاينه

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات روانپزشكي، بررسي رشادت و اهداي عضو :

- نامه از مراجع قضايي

- دو قطعه عكس تمام رخ

- كارت شناسايي معتبر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات از كار افتادگي

: - نامه از مراجع ذي صلاح

- دو قطعه عكس تمام رخ

- كارت شناسايي معتبر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

بررسي گواهي استعلاجي :

- نامه از مرجع قضايي

- كارت شناسايي معتبر

- ارائه گواهي پزشك معالج به همراه نسخه دارويي و ساير مدارك پزشكي مرتبط

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات و آزمايشات استخدامي:

- معرفي نامه از مرجع قضايي

- چهار قطعه عكس تمام رخ

- كارت شناسايي معتبر

- هزينه قابل پرداخت برابر با مجموع معاينات و آزمايشات صورت گرفته مي باشد.

آزمايشات اعتياد و الكل:

- نامه از مراجع قضايي يا انتظامي

-

كارت شناسايي معتبر

- دو قطعه عكس تمام رخ

- پرداخت تعرفه تعيين شده

آزمايش بررسي بارداري:

- نامه از مرجع قضايي

- سه قطعه عكس تمام رخ

- كارت شناسايي معتبر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات و آزمايشات قبول فرزند:

- نامه از مراجع قضايي

-

چهار قطعه عكس تمام رخ از هر كدام از زوجين

- پرداخت تعرفه تعيين شده

- شناسنامه زوجين

كارشناسي كميسيون پزشكي :

- نامه از مراجع قضايي

- ارائه مدارك مورد نياز

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات جهت اظهار نظر تحمل كيفر :

- نامه از مرجع قضايي

-

دو قطعه عكس تمام رخ

-

كارت شناسايي معتبر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

صدور مجوز سقط درماني :

- ارائه شناسنامه زن و شوهر

- سه قطعه عكس تمام رخ

- تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه ها

- معرفي نامه از پزشك متخصص معالج به همراه سونوگرافي معتبر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

- حضور زوجين در اين معاينه الزامي مي باشد.

معاينه بكارت و لواط با معرفي نامه از مراجع قضايي:

- نامه از مرجع قضايي

- دو قطعه عكس تمام رخ

- كارت شناسايي معتبر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

تعيين نسبت پدر و فرزندي از طريق گروه هاي خوني:

- نامه از مرجع قضايي

- اصل و تصوير شناسنامه ها

- 4 قطعه عكس از هر نفر

- پرداخت تعرفه تعيين شده

آزمايش DNA:

- نامه از مرجع قضايي

- 4 قطعه عكس از هر نفر

- پپرداخت تعرفه تعيين شده

معاينه جسد و صدور جواز دفن:

- نامه از مرجع قضايي

-

اصل و تصوير شناسنامه متوفي

- نامه بيمارستان در صورت لزوم

- پرداخت تعرفه تعيين شده

- اصل و تصوير شناسنامه يكي از بستگان درجه يك

صدور گواهي فوت

: - درخواست كتبي يكي از بستگان درجه يك متوفي

-

اصل و تصوير شناسنامه متوفي

- اصل و تصوير شناسنامه بستگان درجه يك

- صدور گواهي فوت براي اجساد معاينه شده در پزشكي قانوني رايگان مي باشد.

معاينات و آزمايشات مربوط به صدور مجوز اهداي جنين:

- نامه از مرجع قضايي

-

شناسنامه زوجين

- چهار قطعه عكس از هركدام از زوجين

- پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينه تعيين سن:

- نامه مرجع قضايي

- دو قطعه عكس تمام رخ

-

كارت شناسايي معتبر

- كپي صفحه اول شناسنامه

( منبع www.lmo.ir )