تفاوت هاي شركت هاي تجاري با مدني

تفاوت اول :

1) هدف شركت تجاري اقتصادي است در جهت رسيدن به سود بيشتر.

2) هدف شركت مدني هميشه اقتصادي نمي باشد.

تفاوت دوم :

1) در شركت مدني شراكت به صورت مدني پايه دار نيست يعني هميشگي نيست و هر يك از اين مالكين مشاعي مي توانند به شراكت خودشان شخصاً و بدون رضايت ديگر پايان بدهند.

2) در شركت هاي تجاري شراكت به صورت پايه دار بوده و خروج از شراكت تابع قوانين و مقررات خاصي است.

تفاوت سوم :

1) در شركت هاي مدني كه حالت اشاعه اي وجود دارد انجام هر عملي نياز به رضايت شركا ي ديگري را دارد.

2) شركت هاي تجاري چون شخصيت حقوقي پيدا كرده اند استقلال عملي در اين شركت ها وجود دارد شركت به نمايندگي از اعضاء فعاليتهاي حقوقي انجام مي دهد و تصميمات شركت در اكثر موارد با رأي اكثريت اتخاذ مي شود.