مرور زمان در جرائم کیفری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود

۱- مرور زمان تعقیب=(ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲ )

الف – جرائم تعزیری درجه ۱

( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )

ب – جرائم تعزیری درجه ۲

( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای ۱۵ سال

جرائم تعزیری درجه ۳

( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای ۱۵ سال

جرائم تعزیری درجه ۴

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت ۱۰ سال