استیفاء

مقدمه

هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به امري نمايد كه عرفا براي ان عمل اجرتي بوده و يا ان شخص عادتا مهياي ان عمل باشد ،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است(ماده 336ق. م)و يا هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني ، از مال غيراستيفاي منفعت كند ،صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.(ماده 337 ق.م).

نمونه بارز اين نوع دعاوي مطالبه كاركرد يا اجرت انجام فعاليت ،از شخص مالك يا پيمانكار مي باشد .

اركان دعوي:

الف)انجام فعلي كه عرفا داراي اجرت باشد و قصد تبرع هم وجود نداشته باشد يا استيفاي منفعت از مال غير صورت گيرد.

ب)انجام فعل بر حسب امر شخصي يا اذن صريح يا ضمني مالك صورت گيرد.

مراحل دادرسي:

1) داگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي جهت تعيين اجرت يا اجرت المثل قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي نمايد. سپس دستور تعيين وقت نظارت ديگري به منظور ابلاغ امر توديع دستمزد كارشناس صادر ميكند.

2) به محض پرداخت دستمزد كارشناس ،وقت ديگري به منظور تفهيم موضوع كارشناسي به طرفين و كارشناس تعييين ميشود و از طرفين دعوت به عمل مي ايد .

3) در صورت عدم پرداخت دستمزد كارشناس در وقت مقررقرار ابطال دادخواست صادر ميشود و در صورت پرداخت و تشكيل جلسه ، مفاد قرار به طرفين و كارشناس تفهيم شده و وقت نظارت ديگري به منظور وصول نظريه كارشناسي تعيين ميگردد.

4) به محض وصول نظريه كارشناس و عدم وصول اعتراض و مطابقت ان با اوضاع و احوال محقق و معلوم،دادگاه مبادرت به انشاي راي مي نمايد.و در صورت وصول اعتراض موجه قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسي صادر و مراحل اجراي ان طي ميشود . «بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعوي مطالبه ناشي از استيفاء نيازمند دو جلسه رسيدگي و سه وقت نظارت است »