مطالبه خسارات دادرسي

اين نوع دعاوي چنانچه ضمن تقديم داخواست يا در اثناي دادرسي بدوي طرح و بيان شود ،نيازي به تقديم دادخواست جداگانه ندارد و چنانچه بعد از ختم دادرسي يا مستقلا مطرح شود،منوط به رعايت تشريفات ق.آ.د.م است.

خسارت دادرسي عبارت است از : هزينه دادرسي ،حق الوكاله وكيل و هزينه هايي كه ارتباط مستقيم با دادرسي دارد و يا جهت اثبا دعوي و دفاع لازم بوده است، از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محل (ماده519 ق.آ.د.م)

اركان دعوي

الف)طرح دعوي و هزينه ايي كه براي اثبات دعو ييا دفاع ضرورت داشته است.

ب)خواهان دران دعوي محكوم له واقع شده باشد .

نكته

· از جمله تكاليف وكلاي دادگستري اين است كه رقم حق الوكاله را در وكالتنامه خود قيد نمايند و معدل پنج درصد ان بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. در غير اين صورا وكالت وي در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. (ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم)

در دعوي مورد بحث با مطالبه حق الوكاله از طرف محكوم له ، چنانچه در قرارداد وكالت ،ميزان حق الوكاله به طور صحيح و دقيق بيان شده باشد شخص موكل يا خوانده ملزم به پرداخت همان مبلغ ميباشد و چنانچه ميزان حق الوكاله طبق تعرفه قانوني يا به صورت سفيد امضا شده باشد،خوانده به مبلغ مقرر در آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكيل محكوم خواهد شد .