اعتراض به ثبت ملك

مقدمه

اعتراض به ثبت ملك به اداره ثبت محل به منظور ارسال به دادگاه حقوقي و دريافت رسيد انجام ميشود. برابر ماده 16 قانون ثبت،معترض بايد ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي،موضوع ماده 11قانون ثبت اعتراض نامه خود را مستقيما به اداره ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه اعتراض درفرجه قانوني تسليم شده باشد اداره ثبت ان را به دفتر دادگاه مرجع رسيدگي ارسال ميدارد ولي چنانچه اعتراض خارج از فرجه داده شود،رئيس ثبت كتبا در مورد آن اظهارعقيده نموده و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به نظر رئيس دادگستري شهرستان يا دادگاه بخش مربوطه ميرساند . نظر دادگاه قطعي است.

اعتراض ممكن است به سه جهت به عمل آيد:

الف)اعتراض به اصل درخواست ثبت: اين اعتراض درموردي داده ميشود كه معترض خود را مالك ملكي ميداند كه توسط ديگري درخواست ثبت شده است يا اينكه ادعاي وقفيت ملك را مطرح مينمايد و يا به عنوان ولي يا قيم ادعاي تعلق ملك به صغير يا محجوري را دارد.

ب)اعتراض نسبت به حدود ملك:معترض در اين فرض نسبت به مورد درخواست ثبت ادعايي ندارد بلكه نسبت به قسمتي از محدوده اي كه به عنوان حدود ملك توشسط متقاضي ثبت،معرفي و در خواست ثبت ان شده،ايراد و اعتراض دارد.

ج)اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي:در اين فرض معترض براي خود حقي مانند حق مجراي آب يا عبور در ملك مورد درخواست ثبت، قائل است.ولي متقاضي ثبت در ضمن درخواست خود به حق وي اشاره اي نكرده يا اينكه متقاضي ثبت در درخواستش براي خود حقي در ملك ديگري قائل شده است كه صاحب ملك مذكور اين ادعا را قبول ندارد و به ان اعتراض ميكند .

چنانچه اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقي باشدمجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا 30 روز از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديد حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار اعتراض نمايد. اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود ميبايست توسط معترض ظرف يك ماه ا زتاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي محل صورت گيرد.

نكته:

· ممكن است معترض به ثبت پس از اعتراض فوت كند يا مجنون شود براي اين حالت مقرراتي وضع شده است كه مواد 18 مكرر و 44 و 45 از قانون ثبت به ان اشاره نموده است.

مراحل دادرسي:

دادگاه بعد از احراز اعتراض در مواعد مقرر قانوني ، عند الزوم با ملاحظه و قرائت پرونده هاي راجع به ملك متنازع فيه در اداره ثبت نوعا قرار كارشناسي صادر مي نمايد.

علي الخصوص د رصورت اعتراض به تحديد حدود، به منظور بررسي صحت و سقم تجاوز به حدود ملك مجاور و قرار تحقيق و معاينه محلي صادر مينمايد.به ويژه در موارد اعتراض به حقوق ارتفاقي ، به منظور احراز وجود بقا و نوع حقوق ارتفاقي ،كه در اين صورت مراحل اجراي قرار طبق مطالب معروضه در سابق ، ادامه مي يابد.

«بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعوي اعتراض به ثبت در صورتي كه منتهي به ورود به ماهيت دعوي و صدور قرارها يفوق الذكر شو،نيازمند دو جلسه رسيدگي و سه وقت نظارت است»