نحوه اعتراض آرا

چنانچه آراء صادره از

سوی دادگاهها قابل تجدید نظر باشد در آخر متن دادنامه صادره این موضوع ذکر شده و مدت آن و مرجعی که باید دعوی تجدید نظر در آن مورد بررسی قرار گیرد تعیین میشود . بنابراین برای آگاهی از این موضوع باید به متن رأی مراجعه کرد پس از دریافت رأی چنانچه قابل تجدید نظر باشد در امور کیفری طی یک لایحه کتبی و درامور حقوقی با تقدیم دادخواست میتوان تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر صادر کننده رأی تقدیم نموده علاوه بر دفتر ذکر شده تجدید نظر خواه می تواند درخواست یا دادخواست تجدید نظر خود را به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و چنانچه در بازداشت باشد به دفتر بازداشتگاهی که در آن محبوس میباشد تقاضای خود را تقدیم نموده و رسید دریافت نماید.

الف) در امور حقوقی:

در امور حقوقی احکام قابل تجدید نظر خواهی عبارتند از

1- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از مبلغ سه میلیون ریال بیشتر باشد.

2- دعاوی غیر مالی

ب) در امور کیفری:

احکام قابل تجدید نظر خواهی در امور کیفری عبارتند از

1-جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام است.

2-جرائمی که مجازات قانونی آنها مشمول حد یا قصاص نفس و عضو میباشد حد شرعی مانند حد زنا که صد ضربه شلاق است.

3-ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال

4-جرائمی که مجازات آن مستلزم پرداخت دیه بیش از یک پنجم دیه کامل است.

5-جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است.

6-محکومیت به انفصال از خدمت

منظور از آراء قابل تجدید نظر در موارد فوق اعم از محکومیت و برائت میباشد.

مرجع تجدید نظر در جرائم مهم مانند قصاص نفس دیوان عالی کشور و بقیه جرائم دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه میباشد.