نفقه

نفقه:نفقه تحت شرایط قانونی به زوجه و اقارب(خویشان اعم از فرزندان و والدین) تعلق میگیرد.

ادامه مطلب...

مجازات رشوه

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطورکلی قوای سه گانه

ادامه مطلب...