حضانت

برای نگهداری و حضانت طفل ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف حضانت با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه میباشد و هر یک از پدر و یا مادر که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر با دادگاه خواهد بود.

طفل را نمیتوان از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و یا عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و یا مادر:

1-اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر و قمار.

2-اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.

3-ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4-سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلافی مانند فساد و فحشاء و تکدی گری و قاچاق. 5-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.