اعسار از هزینه دادرسی

اعسار به معنی رنج،سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی،زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آنها را ندارد،این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می گیرد و در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار" راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده است. به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند لیکن توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند،می توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل گردند.