پاسخ به پرسشهای خانواده

1.موارد در صلاحیت دادگاه خانواده کدامست؟

نامزدي و خسارات ناشي از برهم خوردن آن.نكاح دائم و موقت.اذن در نكاح. طلاق. رجوع. فسخ و انفساخ نكاح. بذل مدت و انقضاء آن. نفقه اقارب، مهريه و نفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت. جهيزيه. حضانت و ملاقات طفل. نسب. نشوز و تمكين زوجين. ولايت. قيوميت و امور راجع به ناظر و امين محجوران. رشد. حجر و رفع آن. شروط ضمن عقد نكاح. سرپرستي كودكان بي­سرپرست. اهداي جنين


2.موارد صدور گواهی عدم امکان سازش زن و شوهر کدامند؟

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد :

1ـ توافق زوجین برای طلاق

 -استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه وهمچنین در موردیكه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ایفاء هم ممكن نباشد.                                                   

۳-عدم تمكین زن از شوهر .  

۴-سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یك از زوجین به حدی كه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید .

5-ابتلاء هر یك از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد .

6-جنون هر یك از زوجین در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نباشد .

7-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثییات شوهر یا زن باشد .

8-محكومیت زن یا شوهر به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا به جزای نقدی كه بر اثر عجر از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد .

9-ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممكن سازد .

10- هرگاه زوج همسردیگری اختیاركندیابه تشخیص دادگاه نسبت به همسران خوداجرای‌عدالت‌ننماید .

11- هریك از زوجین زندگی خانوادگی را ترك كند . تشخیص ترك زندگی خانواده با دادگاه است .

12- محكومیت قطعی هریك از زوجین در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد . تشخیص اینكه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13- در صورت عقیم بودن یكی از زوجین به تقاضای طرف دیگر . همچنین در صورتی كه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتواند از یكدیگر صاحب اولاد شوند .

14- در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت ماده 1029 قانون مدنی.